ازدواج شرعی

شرايط و مدارك لازم جهت ازدواج اسلامي مسلمان بودن زوجين > در صورتي كه زوجين يا يكي از آنان مسلمان نباشند،…

امور متوفیات

امور متوفیات بسمه تعالی در فرهنگ اسلامی مردگان مسلمان همانند زندگانشان دارای حقوق و احترام اند که ریشه در اعتقاد…