طلاق شرعی

توجه فرمائید . تا اطلاع ثانوی طلاق شرعی در این مرکز فقط برای غیر ایرانیان ممکن است و ایرانیان باید…

ازدواج شرعی

مهم >بدون ارائه مدرک ازدواج قانونی یا گواهی وقت معین برای ازدواج قانونی از سوی اشتاندس آمت ، با تبعیت ا زقانون…