نماز جمعه 27/05/2022

باسمه تعالىخبرنامهنماز جمعه این هفته27/05/2022 با حضور نمازگزاران ( خواهران و برادران) در مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت علیهم…

نماز جمعه 20/05/2022

باسمه تعالى نماز جمعه این هفته20/05/2022 با حضور نمازگزاران ( خواهران و برادران)  در مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت…