شماره حساب

شماره حساب مرکز

شماره حساب مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع در صورت واریز نمودن کمکهای مالی ، صدقات و هزینه لطفا مورد پرداختی را ذکر بفرمائید PostFinanceIslamisch-Kultureller Verein AhlebeytKontonummer : 87-1175326IBAN : CH5709000000871175326BIC POFICHBEXXX

Posted on