دسته: گزارشات

روز جهانی قدس

مراسم روز جهانی قدس شنبه 30/04/2022 در سوئیس در کنار مجلس محلی شهر زوریخ در یک هوای بارانی برگزار شددر…