قوانین و مقررات جدید دولت سوئیس برای حضور افراد در مساجد

مساجد فقط در اوقات نماز میتوانند باز باشند

نام افراد در حین ورود نوشته شده  و لیست حاضرین تا مدت دو هفته باید نگهداری شود

دو متر فاصله حتما باید رعایت شود

افراد باید ماسک بزنند

برای اقامه نماز اشیای شخصی خود را بیاورند( چادر- مهر – کتاب دعا و سجاده)

دستها باید ضد عفونی شود

استفاده از دستشوئی و وضوخانه ممنوع است

ورود کودکان زیر 12 سال ممنوع است

استفاده از کتابخانه و وسائل مسجد (مهر- چادر –سجاده – کتب دعا ) ممنوع است

دست جمعی نشستن وعدم رعایت فاصله ممنوع است