شماره حساب مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع

در صورت واریز نمودن کمکهای مالی ، صدقات و هزینه لطفا مورد پرداختی را ذکر بفرمائید

PostFinance
Islamisch-Kultureller Verein Ahlebeyt
Kontonummer 87-1175326
IBAN CH57 0900 0000 8711 7532 6
BIC POFICHBEXXX