شماره حساب

شماره حساب مرکز

شماره حساب مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع

در صورت واریز نمودن کمکهای مالی ، صدقات و هزینه لطفا مورد پرداختی را ذکر بفرمائید

PostFinance
Islamisch-Kultureller Verein Ahlebeyt
Kontonummer : 87-1175326
IBAN : CH5709000000871175326
BIC POFICHBEXXX