آدرس و شماره تماس با مرکز اسلامی به شرح زیر است

Grabenstrasse 7- 8952 Schlieren

آدرس ارسال مکتوبات پستی

IKAB

Postfach 40 – CH -8952 Schlieren

Email : ahlebeyt@hotmail.com

شماره تماس تلفنی

0445862523

برای ارتباط از خارج از سوئیس

0041445862523