آدرس و شماره تماس با مرکز اسلامی به شرح زیر است

Grabenstrasse 7- 8952 Schlieren

در صورت ارسال مدارک ، لطفا به آدرس صندوق پستی زیر وبا پست معمولی ارسال نمائید

IKAB

Postfach 40 – CH -8952 Schlieren

ایمیل ( آدرس الکترونیکی )

Email : ahlebeyt@hotmail.com

شماره تماس تلفنی

0041445862523

Zürich – زوریخ سوئیس – مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت علیهم السلام