تماس

تماس

آدرس و شماره تماس با مرکز اسلامی به شرح زیر است

Grabenstrasse 7- 8952 Schlieren

آدرس ارسال مکتوبات پستی

IKAB

Postfach 40 – CH -8952 Schlieren

Email : ahlebeyt@hotmail.com

شماره تماس

00414458625230041763645388  (wahtsapp)

در صورت مشغول بودن خطوط تلفنی لطفا از طریق واتساپ یا تلفن همراه و یا ایمیل پیام ارسال فرمائید تا با شما سریعا تماس برقرار شود