بازدیدها: 816

آدرس و شماره تماس با مرکز اسلامی به شرح زیر است

Grabenstrasse 7- 8952 Schlieren

در صورت ارسال مدارک ، قبل از ارسال حتما تماس بگیرید

ایمیل ( آدرس الکترونیکی )

Email : ahlebeyt@hotmail.com