در صورت بروز فوت عزیز یا آشنائی پس از انجام مراحل قانونی از طریق شهرداری محل در صورت نیاز به کمک ( در خصوص غسل و کفن و دفن ، نماز و تلقین میت) میتوانید با این مرکز تماس بگیرید.