Visits: 177

مراسم دعای کمیل هر پنجشنبه در ایام زمستانی بعد از نماز مغرب و عشا و در ایام تابستانی قبل از نماز مغرب و عشا برگزار میشود