نشانی مرکز

آدرس و شماره تماس با مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع زوریخ

Grabenstrasse 7 – 8952 Schlieren

آدرس برای مکاتبات

IKAB

Postfach 40

8952 Schlieren

00414458625230041763645388  (wahtsapp)