شماره حساب مرکز

شماره حساب مرکز اسلامی و فرهنگی اهل بیت ع در سوئیس جهت دریافت هزینه ها و یا مساعدت ها به شرح ذیل است

PostFinance
Islamisch-Kultureller Verein Ahlebeyt
Kontonummer 87-1175326
IBAN CH57 0900 0000 8711 7532 – 6
BIC POFICHBEXXX